ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Absolute Delicious,
Johan van Hasseltweg 106-108, 1022 WZ Amsterdam

Bij Absolute Delicious kunt u er altijd vanuit gaan dat wij alleen gebruik maken van dagverse producten en onze uiterste zorg en aandacht zullen geven bij de voorbereiding en uitvoering van uw opdracht.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Absolute Delicious, gevestigd te Amsterdam hierna te noemen Absolute Delicious.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Absolute Delicious opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de voorwaarden.
1d Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door Absolute Delicious zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.
2a Alle aanbiedingen van Absolute Delicious zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail) door of op bevoegde wijze namens Absolute Delicious van een opdracht, dan wel zodra Absolute Delicious is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Absolute Delicious gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3c Het aantal gasten dat drie werkdagen voor de uitvoering van het evenement bij ons bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur.
3d Bij een eventuele uitloop van het evenement zullen er meerkosten worden doorberekend.
3e Transportkosten in regio Amsterdam bedragen € 20,-.
3f Transportkosten voor afleveradressen buiten regio Amsterdam worden per aanvraag berekend.
3g Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen.
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag-vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Termijnen van levering.
Hoewel Absolute Delicious zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Absolute Delicious de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Reclame
6a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Absolute Delicious te melden, doch uiterlijk binnen 3 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van Absolute Delicious juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Absolute Delicious is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.
6b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 7: Betaling
7a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Absolute Delicious.
7b Absolute Delicious is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.
7c Opdrachtgever is gehouden facturen van Absolute Delicious te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
7d Uiterlijk 1 werkdag vóór aanvang van het evenement dient 75% van het geraamde opdrachtbedrag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Absolute Delicious. Indien gewenst, ontvangt u hiervoor een voorschotnota. Na afloop van het evenement ontvangt u van Absolute Delicious de eindfactuur waarop de voorschotnota in mindering is gebracht. De eindfactuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst op de bankrekening van Absolute Delicious te zijn bijgeschreven.

Artikel 8: Verplichtingen van een huurder
8a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Absolute Delicious te gebruiken.
8b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9a Absolute Delicious is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van: - overmacht, zoals hierna nader is omschreven; - daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; - ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde; - handelingen of nalatigheid van Absolute Delicious, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
9b Absolute Delicious is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
9c Absolute Delicious is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
9d Absolute Delicious is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Absolute Delicious onder zich heeft.

Artikel 10: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Absolute Delicious gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Absolute Delicious het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Absolute Delicious, zonder dat Absolute Delicious tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Absolute Delicious ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11: Uitbesteding werk aan derden
Absolute Delicious is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Absolute Delicious aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Absolute Delicious met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 12: Diensten op locatie.
12a Ingeval Absolute Delicious diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever –voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is– om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieer voorzieningen en gebruik van post faciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer om niet ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.
12b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 20a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.
12c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.
12d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Absolute Delicious te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Absolute Delicious.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Absolute Delicious en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.